วัตถุประสงค์

ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะศึกษาศาสตร์ทั้ง 7 ประการ คือ

     1. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร มีสุขภาพดี  มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาเพื่อตอบความต้องการของสังคม และเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

     2. เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ และบุคลากรให้ได้นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดการความรู้ การพัฒนางานและการพัฒนาทางสังคม

     3. เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและสังคม ภายใต้เึครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ศิษย์เก่า ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

     4. เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และท้องถิ่นล้านนา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

     5. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพทางวิชาการ และงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิชาการต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และนานาประเทศ

     6. เพื่อบริหารองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบในการทำงานตามหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมและตรวจสอบได้ วางแผนและจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     7. เพื่อดำเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ให้สนับสนุนวัตถุประสงค์ข้อ 1-6 และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ