ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ

     คณะศึกษาศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก และเปิดสอนเมื่อวันที่ 10  มิถุนายน 2511 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา สาขาวิชาการสอนธุรกิจศิลป์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาการสอนเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นคณะได้เริ่มดำเนินการเปิดรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2511  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการเสนอเรื่องการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ต่อสำนักนายกรัฐมนตรี  เพื่อดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2511  เป็นการประกาศสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

พ.ศ.2514

     ปรับเปลี่ยนหลักสูตรปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ

» หลักสูตร 4 ปี สำหรับนักศึกษาที่มีวุฒิ มศ.5 หรือเทียบเท่า
» หลักสูตร 2 ปีครึ่ง สำหรับผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า (ปิดหลักสูตร พ.ศ. 2549)

พ.ศ.2519

     เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ สาขาวิชาคหกรรมศิลป์ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

พ.ศ. 2520

     มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารทางวิชาการได้มีการขยายจำนวนภาควิชาจาก 5 ภาควิชาเป็น 9 ภาควิชา ประกอบด้วย

ภาควิชาเดิมที่ได้รับอนุมัติพร้อมการสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และคงชื่อเดิม ได้แก่ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา และภาควิชาส่งเสริมการศึกษา
ภาควิชาเดิมที่ได้รับอนุมัติพร้อมการสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาใหม่ ได้แก่
ภาควิชาการวัดผลและระเบียบวิธีวิจัยการศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงเป็นภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา
ภาควิชาโสตทัศนศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงเป็นภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
ภาควิชาระเบียบวิธีการสอนและหลักสูตร ขอเปลี่ยนแปลงเป็นภาควิชามัธยมศึกษา
ภาควิชาที่ขอจัดตั้งใหม่ได้แก่
ภาควิชาประถมศึกษา
ภาควิชาศิลปะปฏิบัติ (เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาอาชีวศึกษา ตั้งแต่เมษายน 2526)
ภาควิชาพลานามัย
ภาควิชาบริหารการศึกษา
พ.ศ.2534

     เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3 สาขาได้แก่ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 

พ.ศ.2538

     เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2541

     เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) ในโครงการของบัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และใน พ.ศ.2549 บัณฑิตศึกษาสถานได้ให้คณะศึกษาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเอง

พ.ศ.2542

     ก่อตั้ง "ศูนย์สันติศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก" โดยมี ดร.สันติ  พงษ์พันธ์เดชา  เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับบุตรหลานของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ และนักศึกษาสาขาคหกรรม คณะศึกษาศาสตร์ โดยรับดูแลเด็กตั้งแต่อายุ 1 ขวบครึ่ง ถึง 3 ปี

พ.ศ.2546

     เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาร่วม (ศึกษาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย) ในโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาร่วม (ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ แพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์) ในโครงการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.2547

     เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี เพื่อให้สอดรับกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องการส่งเสริมการดำเนินการยกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม 4 ปี เป็นหลักสูตร 5 ปี ทั้ง 14 สาขาวิชา ได้แก่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาประถมศึกษา
สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
พ.ศ.2551
     เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนระบบการบริหารงาน เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมีนโยบายให้คณะฯ ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ คณะฯ จึงได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะ สำนักวิชาการศึกษา (รวมภาควิชา 9 ภาควิชาเข้าด้วยกัน) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่นๆ 

พ.ศ.2557

     เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่12) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ให้คณะศึกษาศาสตร์ แบ่งหน่วยงานเป็น 5 หน่วยงานดังนี้

» สำนักงานคณะ
» ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
» ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
» ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
»โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.2558  

     ระดับปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตร 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพลศึกษา

พ.ศ.2559   

     ระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตร 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาธุรกิจศึกษาา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาเคมี

พ.ศ.2561

     ปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน 9 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาพลศึกษา

พ.ศ.2563

     เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา