พันธกิจ/วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

     เป็นสถาบันที่สร้างครูมืออาชีพผู้นำด้านอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ มีคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาวิชาชีพโดยใช้กระบวนการวิจัยสู่สากล

พันธกิจ

     ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ จึงกำหนดพันธกิจให้เป็นไปตามพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์  ทั้ง  6 ประการ คือ

   1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ให้มีคณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

   2. ผลิตและถ่ายทอดงานวิจัยด้านนวัตกรรมการสอนและองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการศึกษาเพื่่อช่วยแก้ปัญหาการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ

    3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นและประเทศ

    4. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นล้านนา และประเทศไทย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู

    5. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใส และใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    6. ดำเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ให้มีความเป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์ไปพร้อมกับการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองโลกที่ดีบนพื้นฐานความเป็นไทย และเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม