ติดต่อเรา

ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ

Department of Vocational Education and Wellness Promotion


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0-5394-4258

-

nantida.r@cmu.ac.th